محصولات اعظام 
اتوماتیک استارت ۴۰۵ قدیم و جدید ۱۷۰۰۰۰۰

اتوماتیک استارت ۲۰۶ ۱۷۰۰۰۰۰

مدول بخاری ۴۰۵ ۱۵۰۰۰۰۰

سر پلوس ۲۲ معمولی ۲۶۰۰۰۰۰

سر پلوس ۲۲ ۲۸۸۰۰۰۰ABS 

سر پلوس ۲۰ معمولی ۲۵۰۰۰۰۰

کمک جلو ۴۰۵ ۴۶۰۰۰۰۰

کمک عقب ۴۰۵ ۳۶۰۰۰۰۰

کمک جلو پراید ۳۰۵۰۰۰۰

کمک عقب پراید ۳۹۹۰۰۰۰

کمک عقب ۲۰۶ ۳۷۰۰۰۰۰

کمک جلو پیکان ۴۷۰۰۰۰۰

محصولات کیت کلاج های اعظام 

دیسک وصفحه پراید ۶۵۰۰۰۰۰

دیسک و صفحه ۴۰۵ ۹۹۰۰۰۰۰

دیسک وصفحه پیکان ۹۰۰۰۰۰۰

دیسک وصفحه ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۵۱۰۰۰۰۰

رینگ موتور پراید ریک استاندارد۳۲۰۰۰۰۰

رینگ موتور پراید ۰۲۵ ۳۲۰۰۰۰۰

رینگ موتور پراید ۰۵۰  ۳۴۰۰۰۰۰

رینگ موتور ۴۰۵ ۳۳۰۰۰۰۰

واتر پمپ پراید اعظام ۱۹۰۰۰۰۰


واتر پمپ ۴۰۵ اعظام ۲۰۰۰۰۰۰

کوئل سمند موتور ملی ۲۵۵۰۰۰۰


کوئل رانا ۸۲۰۰۰۰۰