انواع تسمه جات پاورگریپ
.
(تسمه تایم - تسمه دینام - کیت تایم)
.
تسمه تایم ۲۰۶ تیپ۲  ۱،۹۰۰،۰۰۰ ﷼
تسمه تایم ۲۰۶ تیپ۵  ۳،۲۵۰،۰۰۰ ﷼
تسمه تایم ۴۰۵  ۱،۸۷۰،۰۰۰ ﷼
تسمه تایم پراید  ۱،۷۵۰،۰۰۰ ﷼
تسمه تایم سمند  ۳،۲۵۰،۰۰۰ ﷼
تسمه تایم ال۹۰  ۴،۲۵۰،۰۰۰ ﷼
تسمه تایم زانتیا  ۳،۶۵۰،۰۰۰ ﷼
.
تسمه دینام ۴۰۵  ۱،۶۵۰،۰۰۰ ﷼
تسمه دینام ۲۰۶ تیپ۲  ۱،۶۵۰،۰۰۰ ﷼
تسمه دینام ۲۰۶ تیپ۵  ۱،۷۹۰،۰۰۰ ﷼
تسمه دینام سمند  ۲،۵۸۰،۰۰۰ ﷼
تسمه دینام ال۹۰  ۲،۲۵۰،۰۰۰﷼
تسمه دینام  ۱،۵۰۰،۰۰۰TU5 ﷼
.
کیت تایم ۴۰۵  ۴،۱۰۰،۰۰۰ ﷼
کیت تایم ۲۰۶ تیپ ۲  ۴،۸۵۰،۰۰۰﷼
کیت تایم ۲۰۶ تیپ ۵  ۹،۷۰۰،۰۰۰﷼
کیت تایم ال۹۰  ۹،۷۰۰،۰۰۰ ﷼