پخش دیناپارت
واتر پمپ پژو ۴۰۵ دینا پارت (Gsp)
۱۹۷۰۰۰۰ ریال

دنده ۴ پراید شید 
۱۲۵۰۰۰۰ 

کشویی ۱/۲ پراید شید 
۲۱۰۰۰۰۰ 

کشویی ۳/۴ پراید شید‌
۱۴۵۰۰۰۰

عظام 
دیسک و صفحه ۴۰۵ معمولی 
۹۶۵۰۰۰۰ 
دیسک و صفحه ۴۰۵ پلاس 
۱۱۹۵۰۰۰۰ 

دیسک و صفحه پیکان پلاس 
۹۳۵۰۰۰۰ 

دیسک و صفحه پیکان معمولی 
۸۸۰۰۰۰۰

دینام ۴۰۵ عظام 
۱۵۲۵۰۰۰۰
دینام ۲۰۶ عظام 
۱۷۱۰۰۰۰۰