کله گاوی پیکان توس.  ۲۵۹۸۰۰۰۰ 

کله گاوی کامل روآ سال توس ۲۶۵۴۰۰۰۰

کله گاوی آریسان توس    ۳۱۸۸۰۰۰۰ 

جعبه فرمان کامل پیکان توس ۱۳۴۰۰۰۰۰

پلوس پیکان توس ۱۷۰۰۰۰۰ 
پلوس روآ توس ۱۸۰۰۰۰۰ ریال

شاتون روآ عظام 
۱۵۸۰۰۰۰ ریال

میل سوپاپ های پراید هانتر موجود
زیمنس و ساژم ۱۷۳۰۰۰۰ ریال

میل سوپاپ پژو ۴۰۵ هانتر 
۲۰۰۰۰۰۰‌ریال