بلبرینگ تایم ۲۰۶ ثابت
۹۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تایم ۲۰۶ ساعتی
۱۵۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تایم ۴۰۵ هرینگتون
۹۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تایم پراید هرینگتون
۸۹۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر 
۱۲۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ هرینگتون
۱۳۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ۶۰۰۶ دلیفر
۲۴۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ۶۲۰۲ دلیفر
۱۱۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ فرانتک
۹۹۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ پراید با ضمانت
۷۳۰۰۰۰ ریال


بوش ته میل لنگ پیکان فدرال
۱۰۵۰۰۰ ریال


بوش شاطون روآ بوش ایران
۷۳۰۰۰۰ ریال


اجناس رزن یدک

بوش اکسل پراید
۱۴۶۰۰۰ ریال

بوش طبق ۱۸۰۰ پیکان  
۵۸۰۰۰ ریال

بوش طبق لندوری پیکان  
۱۶۷۰۰۰ ریال


گردگیر کمک جلو ۴۰۵  
۱۶۵۰۰۰ ریال

گردگیر جعبه فرمان ۴۰۵  
۱۶۵۰۰۰ ریال

گرد گیر کمک جلو پراید 
۱۴۰۰۰۰ ریال

گردگیر کمک عقب پراید 
۱۵۵۰۰۰ ریال

لاستیک ۳ گوش پیکان 
۱۳۷۰۰۰ ریال

لاستیک قامه پیکان 
۲۹۸۰۰ ریال

لاستیک موج گیر پیکان 
۲۸۰۰۰ ریال

لاستیک نر و ماده کمک عقب پراید 
۴۰۵۰۰ ریال


پلاتین پیکان دلیتکس
۲۹۵۰۰۰ ریال

فیوز پیکان دلیتکس
۲۹۵۰۰۰ ریال


بوق ۲۰۶ KIKER
۸۸۰۰۰۰ ریال

بوق ۴۰۵ کیکر
۸۴۰۰۰۰ ریال


اجناس CBS

کاسه نمد چرخ جلو پیکان 
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان 
۱۲۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان 
۹۳۰۰۰ ریال

کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان 
۱۲۵۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ ریز  
۳۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ درشت 
۳۶۰۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ پراید  
۳۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک سوپاپ روآ سال 
 ۳۸۰۰۰۰ ریال

مهره حرارتی پراید  
۳۴۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو پراید لبه دار 
۱۱۵۰۰۰ ریال

کاسه نمد چرخ جلو بی لبه پراید 
۱۱۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس پراید
۹۵۰۰۰ ریال


CbCo
تسمه ۸۳۵
۲۶۰۰۰۰ ریال

تسمه ۸۹۰ 
۲۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۶۶۵ 
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۵۶۵
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه ۱۵۷۵
۸۹۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم پراید
۸۲۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ ABS  
۲۳۵۰۰۰۰ ریال

سه شاخه ۲۰ خار پراید ABS 
۶۳۵۰۰۰ ریال

سه شاخه ۱۹ پراید ABS  
۶۳۵۰۰۰ ریال

کیت دسته راهنما پراید
۸۵۰۰۰۰ ریال

آفتامات دینام پیکان  
۵۳۰۰۰۰ ریال

چکش برق پراید
۱۵۰۰۰۰ ریال

کوئل رانا   
۵۸۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار وسط 
۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 

#کاسه_نمد_میلور

کاسه نمد ته میل لنگ ۴۰۵
۷۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ته میل لنگ ۲۰۶
۷۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ ۴۰۵
۳۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵
۶۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس ۴۰۵
۴۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس پراید
۷۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد سر میل لنگ ۲۰۶ و ۴۰۵
۴۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ماهک ۴۰۵
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ماهک ۲۰۶
۸۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد ژامبون ۲۰۶
۹۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد قیفی گیربکس ۴۰۵
۱۲۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد قیفی گیربکس ۲۰۶
۱۴۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ EF7
۸۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد میل سوپاپ فنردار EF7
۴۵۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد پلوس ۲۰۶ تیپ ۶
۵۰۰۰۰۰ ریال

کاسه نمد توربین ۲۰۶ تیپ ۶
۷۸۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ۴۰۵
۴۵۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲
۵۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ ال۹۰
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ زانتیا
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

لاستیک ساق سوپاپ EF7
۲۰۰۰۰۰۰ ریال


#طوس
چهار شاخه پیکان
 ۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه بلند پراید  
۶۷۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه کوتاه پراید 
۶۴۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه آردی 
۴۵۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه ۴۰۵  
۴۶۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ پراید جدید و قدیم  
۱۲۲۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ جدید ABS  
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

جعبه فرمان پیکان 
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

دیسک و صفحه ۴۰۵  
 ۸۲۰۰۰۰۰ ریال


#فدرال
پیچ و مهره تنظیم موتور پیکان 
۴۲۰۰۰ ریال
پیچ و مهره تنظیم پراید  
۴۲۰۰۰ ریال

پیچ و مهره شاطون پیکان 
۵۲۰۰۰ ریال

چکش برق پیکان  
۱۰۵۰۰۰ ریال

درب دلکو پیکان  
۲۳۰۰۰۰ ریال

درب دلکو پراید
۲۳۰۰۰۰ ریال

میل واشر دیشلی پیکان
۱۹۷۰۰۰ ریال

خار موشکی پیکان  
۳۹۰۰۰ ریال

خار النگویی پیکان 
۳۹۰۰۰ ریال

میل دنده زیر پیکان  
۲۳۵۰۰۰ ریال

دنده میل سوپاپ پیکان 
۴۰۰۰۰۰ ریال

دنده سر میل لنگ پیکان  
۲۶۰۰۰۰ ریال

واشر کامل پیکان  
۱۷۰۰۰۰۰ ریال