فروشگاه یدکی
دیسک وصفحه پراید پلاس    6300000
دیسک وصفحه پیکان پلاس 9200000

دینام 405 15200000
دینام 206   15300000
بوش پیستون 405 قدیم    7200000
بوش پیستون 405 جدید    6900000

واتر پمپ 405 دینا پارت (برند سنتر)   1980000

واتر پمپ پیکان کیانکوه    1550000 نقدی 
واترپمپ پراید کیانکوه    1650000 نقدی 

قیمت ها به ریال میباشد

دسته راهنما پیکان قدیم AMT    
1750000 ریال

سرسیلندر پراید انژکتور عظام 
۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال

افزایش قیمت لنت های هانتر