باتاقان بوش ایران👇

یاتاقان ثابت و متحرک پراید استاندارد
۱۹۸۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ۲۵ پراید 
۲۹۵۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد پژو
۶۰۰۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ۳۰ پژو
۴۳۰۰۰۰۰۰  ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ۵۰ پژو
۲۹۱۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان متحرک تکی استاندارد پژو ۴۰۵
۲۶۵۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد پیکان
۳۸۳۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد روآ
۴۰۰۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ۱۰ پیکان
۵۵۰۰۰۰۰ ریال✅ 

یاتاقان ثابت و متحرک ۱۰ روآ
۵۹۰۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ۲۰ روآ
۶۴۵۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ۳۰ پیکان
۶۰۰۰۰۰۰ ریال✅

بغل یاتاقان پیکان استاندارد
۶۷۰۰۰۰ ریال✅

بغل یاتاقان پراید استاندارد
۶۷۰۰۰۰ ریال✅

بغل یاتاقان پراید ۲۵
۷۵۰۰۰۰ ریال✅

بغل یاتاقان پراید ۵۰
۳۸۰۰۰۰ ریال✅

بغل یاتاقان پژو استاندارد
۱۰۳۰۰۰۰ ریال✅

بغل یاتاقان ۲۰۶
۵۸۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد تیپ۲
۳۰۵۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد تیپ۵
۳۰۵۰۰۰۰ ریال✅

یاتاقان ثابت و متحرک ای اف سون
۳۱۵۰۰۰۰ ریال✅

متحرک ۲۰ پیکان
۱۲۵۰۰۰۰ ریال✅

متحرک ۲۰ روآ
۱۲۵۰۰۰۰ ریال✅