صافی بنزین ۴۰۵ آلومینیوم پرفلکس
۱۶۵۰۰۰ ریال


بغل یاتاقان پیکان استاندارد  
۶۲۰۰۰۰ ریال

بغل یاتاقان ۴۰۵ استاندارد  
۹۲۰۰۰۰ ریال

بغل یاتاقان پراید استاندارد  
۶۲۰۰۰۰ ریال


پلاتین پیکان لوکاس اصلی 
۱۶۰۰۰۰ ریال


یاتاقان ثابت ۰۲۵ پراید
۱۸۰۰۰۰۰ ریال


یاتاقان ثابت و متحرک ۰۱۰ پیکان
۵۵۵۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۱۰ روآ
۵۵۵۰۰۰۰ ریال


یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۰ پیکان
۵۹۵۰۰۰۰ ریال


یاتاقان متحرک ۰۲۰ پیکان 
۱۱۵۰۰۰۰ ریال


یاتاقان متحرک ۰۲۰ روآ
۱۲۵۰۰۰۰ ریال


یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ پیکان 
۵۰۵۰۰۰۰ ریال


یاتاقان متحرک ۰۳۰ پیکان 
۱۲۰۰۰۰۰ ریال


یاتاقان متحرک ۰۳۰ روآ
۱۳۵۰۰۰۰ ریال


بغل یاتاقان پراید ۰۲۵
۶۵۰۰۰۰ ریال


بوش میل سوپاپ پیکان 
۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ریگلاژ چرخ عقب پراید
۳۹۰۰۰۰ ریال


بوش شاطون روآ
۷۱۰۰۰۰ ریال