#دیسک_و_صفحه:
صفحه تک پراید شایان  262,650

صفحه تک پیکان شایان  420,240

صفحه تک پژو ۴۰۵ شایان 424,360

صفحه تک تیپ۵ شایان  424,360


کیت کلاچ پراید شرکتی سایپا P58
576,800
تومان
                           #پراید شرکتی_سایپا

دیسک و صفحه نیسان والئو اصلی دور بزرگ  2,832,500
دیسک و صفحه #نیسان والئو اصلی دور کوچک 2,420,500

صفحه تکی نیسان دور کوچک والئو 1,287,500
صفحه تکی نیسان دور بزرگ والئو 1,339,000


دیسک و صفحه نیسان دایکن اصلی دور کوچک 3,193,000 
دیسک و صفحه نیسان دایکن اصلی دور بزرگ 3,193,000

صفحه تکی نیسان دایکن اصلی دور کوچک  1,545,000
صفحه تکی نیسان دایکن اصلی دور بزرگ 1,545,000
#نیسان


#هرینگتون

دیسک و صفحه پراید هرینگتون  643,750

دیسک و صفحه پژو هرینگتون 1,102,100

دیسک و صفحه تیپ5 هرینگتون 1,256,600

دیسک و صفحه تیبا هرینگتون 751,900

دیسک و صفحه ساینا۲۱۵ هرینگتون 1,102,100

 

صفحه تک پراید فرانتک    240000

صفحه تک پیکان فرانتک   300000

صفحه تک  ۴۰۵  فرانتک    463,500

بلبرینگ کلاچ  ۴۰۵  فرانتک    102,000

بلبرینگ کلاچ پراید فرانتک  102,000

بلبرینگ کلاچ پراید والئو آبی اصلی 137,500

کیت_کامل_کلاچ_405

 

دیسک و صفحه کامل ۴۰۵ #فرانتک   1,094,500 تومان

دیسک و صفحه ۴۰۵ #عظام  1,056,000 تومان

 

 

دیسک و صفحه #پیکان هرینگتون 782,800

دیسک و صفحه پیکان سوخت آما  787,950

دیسک و صفحه mwh پیکان 896,100

 

کیت کلاچ #پیکان پلاستکس
1,024,850 

کیت کلاچ #روآ پلاستکس
1,081,500

#پلاستکس

دایکن ریو    1,163,900

دایکن تیبا    1,030,000

دایکن ۴۰۵   1,720,100


#ریو

سکو اصلی ریو       1,081,500 ✅

#سکو

PLASTEX

پلاستکس پراید فنردوبل     638,600
پلاستکس تیبا       978,500
پلاستکس ساینا    1,184,500
#پری_دمپر    #6فنر
پلاستکس ۴۰۵       1,133,000
پلاستکس تیپ۵     1,215,400
پلاستکس رانا       1,225,700
پلایتکس ال۹۰      1,071,200

 

کیت کلاچ پراید شرکتی سایپا P46
700,400
تومان
                           #پراید شرکتی_سایپا

#تیبا

دیسک و صفحه تیبا سکو   1,081,500

#سکو

کیت کلاچ
والئو آبی کره تیپ ۵       2,039,400 

#تیپ5