لوله فرعی پراید شرکتی سایپا ۴۰/۰۰۰

دیسک و صفحه P58 پراید شرکتی سایپا ۵۵۰/۰۰

تیغه برف پاک کن پراید شرکتی سایپا ۶۰/۰۰۰ تومان

لنت جلو ریو شرکتی سایپا ۱۳۵/۰۰۰
لنت عقب ریو شرکتی سایپا ۱۴۵/۰۰۰

لنت جلو پراید شرکتی سایپا ۸۰/۰۰۰
لنت عقب پراید شرکتی سایپا ۸۵/۰۰۰

بلبرینگ تایم پراید شرکتی سایپا ۱۰۰/۰۰۰
تسمه تایم پراید شرکتی سایپا ۱۸۰/۰۰۰

تسمه تایم ال۹۰ شرکتی سایپا ۴۹۰/۰۰۰ 

میلنگ پراید شرکتی سایپا  ۵۱۰/۰۰۰

تسمه کولر پراید شرکتی سایپا ۶۰/۰۰۰

تسمه ۸۸۵ پراید شرکتی سایپا ۷۵/۰۰۰

شمع آب ساژم پرایدشرکتی سایپا ۲۲/۰۰۰
شمع آب زیمنس پرایدشرکتی سایپا ۲۲/۰۰۰

قاب زیر باطری پراید شرکتی سایپا ۳۰/۰۰۰

واترپمپ پراید شرکتی سایپا ۲۰۵/۰۰۰
واترپمپ پراید سوخت آما  ۱۹۰/۰۰۰

تسمه دینام پراید شرکتی سایپا ۶۳/۰۰۰

 

یاتاقان ۲۵ پراید    ۲۸۵/۰۰۰

یاتاقان استاندارد پراید  ۱۹۸/۰۰۰