تیغه برف پاکن های چینی 


پراید  ۳۲۵۰۰۰


پیکان ۳۳۰۰۰۰


پژو ۴۰۵ ۴۰۰۰۰۰


سمند ۷۹۰۰۰۰


ال۹۰ ۴۴۰۰۰۰


تیبا ۴۱۰۰۰۰

پژو ۲۰۶ ۷۹۰۰۰۰


عقب ۲۰۶ ۳۲۰۰۰۰


پژو کامل ۴۰۵ با کیت ۵۸۰۰۰۰

تیغه برف پاکن های ژله ای 


پراید ژله ای با چشمه ای ۶۲۰۰۰۰


پراید ژله ای بدون چشمه ای ۵۷۵۰۰۰


پژو ژله ای ۴۰۵ ۶۸۰۰۰۰


سمند ژله ای ۶۸۰۰۰۰


پیکان ژله ای ۵۷۵۰۰۰

تیغه برف پاکن های امگو


پراید ۵۹۰۰۰۰


پیکان ۵۹۰۰۰۰


پژو ۴۰۵ ۸۶۰۰۰۰


سمند ۱۰۵۰۰۰۰


ال۹۰  ۷۹۵۰۰۰

 

تیبا ۶۶۰۰۰۰


پژو ۲۰۶ ۱۰۸۰۰۰۰


عقب ۲۰۶ ۴۸۵۰۰۰

 

پژو کامل با کیت ۹۳۰۰۰۰

انواع پایه برف پاکن 


پیکان ۳۶۰۰۰۰


پراید ۳۸۰۰۰۰

پژو ۴۰۵ ۵۷۵۰۰۰


سمند ۵۸۵۰۰۰


جلو ۲۰۶ ۹۵۰۰۰۰

 

عقب ۲۰۶ ۳۸۵۰۰۰