سرسیلندر تک گانه لخت ۴۰۵شرکتی
۱۹۵۰۰۰۰تومان
سرسیلندر کامل تک گانه ۴۰۵ شرکتی
۲۹۴۵۰۰۰تومان
سرسیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ شرکتی
۳۱۳۵۰۰۰تومان
سرسیلندر لخت دوگانه ۴۰۵ شرکتی
۲۱۸۵۰۰۰تومان
سرسیلندر روا سال شرکتی
۱۲۲۰۰۰۰تومان
سرسیلندر پیکان شرکتی
۱۲۲۰۰۰۰تومان
سرسیلندر تیپ ۲ لخت شرکتی
۱۷۰۰۰۰۰تومان
سرسیلندر تیپ ۵ لخت شرکتی
۲۵۱۰۰۰۰تومان
سرسیلندر کامل تیپ ۵ شرکتی
۵۸۸۰۰۰۰تومان
سرسیلندر کامل تیپ ۲ شرکتی
۳۱۴۰۰۰۰تومان 
سرسیلندر کامل EF7 شرکتی
۶۲۰۰۰۰۰تومان
سرسیلندر پیکان پارس
۸۳۰۰۰۰تومان