فروشگاه یدکی
چهارشاخه گاردان پیکان توس 
 ریال۶۴۰۰۰۰

یاتاقان ثابت متحرک ۲۰ پیکان 
۶۷۰۰۰۰۰ ریال

مگنت دلکو‌پراید AMT 
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

زنجیر والتون
زنجیر سفت کن والتون
۳۲۰۰۰۰۰ ریال

پیستون ۵۰ پراید عظام 
۲۵۵۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ‌پیکان کیانکوه ۱۵۳۰۰۰۰ نقدی