فروشگاه لوازم پراید:
درب سوپاپ٤٠٥ جدید PMT ٤٢٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پیکان عظام ٨٦٥٠٠٠٠ریال

کمک پراید جلو و عقب عظام فقط و فقط و فقط ٢٨٩٠٠٠٠ریال

کسرى هاى یاتاقان رسید

متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران ٢٧٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پیکان ایران ٦٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ پیکان ایران ٥٥٠٠٠٠٠ریال
(به ازاى هر یک عدد متحرک ٣٠ بیشتر مبلغ ٢٠ هزار تومان کسر میگردد)

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران ٥٠٠٠٠٠ریال

بوش میل سوپاپ پیکان ایران
بوش گژنپین پیکان ایران 
فقط و فقط ١٧٥٠٠٠٠ریال
با هم

متحرک ١٠روا ایران ١٤٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان پراید استاندارد ایران (ثابت و متحرک )٢٠٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ١٠ پیکان ایران (ثابت و متحرک)٥٧٠٠٠٠٠ریال

متحرک ٢٠ روا ایران تکى ١٤٠٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ پیکان ایران ١٣٠٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ روا ایران ١٤٠٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد روا ایران ١٤٠٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد پیکان ایران ١٣٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٠ پیکان ایران (یک عدد ثابت -یک عدد متحرک )٦٠٠٠٠٠٠ریال
در صورت خرید هر یک عدد متحرک اضافه تر مبلغ ٢٠٠٠٠٠ریال کسر میگردد

متحرک ٢٠ پیکان ایران ١٣٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ ٤٠٥ ایران (ثابت و متحرک )٤٧٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان استاندارد ٢٠٦ تیپ ٥ ایران(ثابت و متحرک) ٣٥٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ ٢٠٦ تیپ٥ ایران (ثابت و متحرک )٥٠٠٠٠٠٠ریال

متحرک٣٠ ٢٠٦تیپ٢تکى ایران ٢٢٠٠٠٠٠ریال

قیمت لیست کمک پراید همچنان همان ٣٠٠ هزار تومان(خرید نماینده عظام) میباشد 
صرفا جهت خرید قیمت پایین به این قیمت توزیع میگردد

ثابت ٢٥ تکی پراید ایران ٢٠٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٥ پراید ایران ٢٨٥٠٠٠٠ریال

کمک جلو ٤٠٥ عظام ٤٧٥٠٠٠٠ریال

کمک عقب٤٠٥ عظام ٣٧٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور٤٠٥ اس ام آلمان ٧٥٣٠٠٠٠ریال