اتوماتیک استارت پژو عظام ۱۶۵۰۰۰۰

اتوماتیک استارت پراید عظام ۱۳۰۰۰۰۰

چهار شاخه گاردان پیکان توس ۶۵۰۰۰۰

زنجیر وسفت کن پیکان والتون ۳۱۵۰۰۰۰

سیبک کامل پیکان راد فرمان ۲۴۵۰۰۰۰

سری و قرقره ای فرمان پیکان ایران مارپیچ ۲۲۵۰۰۰۰

چهار شاخه فرمان پراید بلند ۶۸۰۰۰۰