واشر سر سیلندر پیکان HPC

۷۲۰۰۰۰ ریال

 

 

واشر سر سیلندر پیکان طرح یوگوسلاو 

۴۹۰۰۰۰ ریال

 

 

واشر سر سیلندر پیکان AMT 

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

 

واشر سر سیلندر پیکان PGI

۴۲۰۰۰۰ ریال

 

 

واشر سر سیلندر روآ فلزی

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

 

واشر گلویی دو پیچ پراید

۳۰۰۰۰ ریال

 

واشر گلویی سه پیچ پراید

۳۰۰۰۰ ریال

 

واشر گلویی گرد پراید

۴۰۰۰۰ ریال

 

 

واشر کله گاوی پیکان 

۲۸۰۰۰ ریال

 

 

هزار خار کوتاه پیکان

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

 

مهره همه کاره چهار فصل CBS

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

 

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ BSCO

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۲ ترک کرفت یورو

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

#طوس 

 

واشر سر سیلندر ۱/۵ میل پراید 

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ۲ میل پراید 

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ۱/۵ پیکان 

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر سر سیلندر ۲ میل پیکان 

۵۶۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ MWH

۱۰۳۰۰۰۰ ریال