سایپا یدک
دسته موتور شماره۲ شرکتی
43.000

بلبرینگ چرخ جلو پراید شرکتی
122.000

بلبرینگ داخلی پراید شرکتی
62.000

بلبرینگ بیرونی جدید پراید شرکتی
48.000

بلبربنگ جلو شفت اصلی (تکی)شرکتی
69.000

بلبرینگ عقب شفت اصلی کره ای شرکتی
50.000
 بلبرینگ جلو شفت اصلی شرکتی
63.000

بلبرینگ جلو شفت دوم شرکتی
64.000

بلبرینگ انتهایی شفت دوم شرکتی
62.000

بلبرینگ چرخ جلو قدیم شرکتی
65.000

دیسک چرخ جلو پراید شرکتی
99.000

واتر پمپ ال90شرکتی(سایپایی)
455.000