پخش لوازم پلی تک

Polytec

کره ای

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

خرید حداقل یک بسته

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

لاستیک تعادل پراید ۴۹۰۰ تومان

لاستیک چاکدار پراید ۹۳۰۰ تومان

بوش اکسل پراید ۱۶۰۰۰ تومان

بوش طبق پراید ۹۰۰۰ تومان

لوازم سیلندر چرخ جلو پراید ۲۱۰۰۰ تومان

لوازم چرخ جلو نیمه کامل پراید ۱۳۵۰۰ تومان

لوازم چرخ جلو abs پراید ۲۱۰۰۰ تومان 

لوازم سیلندر چرخ عقب پراید ۱۵۰۰۰ تومان 

لوازم پمپ ترمز پراید نیمه ۱۷۰۰۰ تومان

لوازم پمپ ترمز پراید کامل ۵۵۰۰۰ تومان

لوازم پمپ ترمز پراید abs نیمه کامل ۳۷۰۰۰ تومان 

لاستیک زیر مخزن پمپ ترمز پراید ۲۸۰۰ تومان 

گردگیر سیبک فرمان پراید ۶۹۰۰ تومان 

گردگیر طبق پراید ۶۹۰۰ تومان 

لوازم چرخ عقب ۲۰۶ ۲۲۰۰۰ تومان

لوازم چرخ عقب ۴۰۵ لبه دار ۲۲۰۰۰ تومان

لوازم چرخ عقب ۴۰۵ بدون لبه ۲۲۰۰۰