فروشگاه یدکی عمده

یاتاقان ها رسید⚫️🟡⚪️

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد پیکان

یاتاقان ثابت و متحرک ١٠ پیکان

یاتاقان ثابت و متحرک ٢٠ پیکان

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ پیکان

 

متحرک استاندارد پیکان ایران

متحرک ١٠ پیکان ایران

متحرک٢٠ پیکان ایران

متحرک ٣٠ پیکان ایران

 

متحرک استاندارد روا ایران 

متحرک ١٠ روا ایران

متحرک ٢٠ روا ایران

 

بغل یاتاقان پیکان ایران

 

بوش میل سوپاپ پیکان ایران ٩٥٠٠٠٠ریال

بوش گژنپین پیکان ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

بوش گژنپین روا ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد پراید ایران 

یاتاقان ثابت و متحرک ٢٥ پراید ایران

 

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران

بغل یاتاقان ٢٥ پراید ایران

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ ٤٠٥ ایران

یاتاقان ثابت و متحرک ٥٠ ٤٠٥ ایران

 

متحرک استاندارد تک٤٠٥ ایران 

ثابت ٣٠ ٤٠٥ تکى ایران

 

بغل یاتاقان استاندارد ٤٠٥ ایران

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ٢٠٦تیپ٢ ایران 

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ ٢٠٦ تیپ٢ ایران 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ ایران

متحرک ٣٠ ٢٠٦ تیپ٥ ایران

 

یاتاقان ثابت و متحرک ٥٠ سمند ملى ایران ٢٥٠٠٠٠٠ریال

 

بغل یاتاقان ٢٠٦ ایران

بغل یاتاقان سمند ملی ایران

 

قیمت یاتاقان ها فوق العاده مناسب و قیمت جدید کاهش یافته میباشد

جهت اطلاع از قیمت ها با فروشگاه تماس حاصل فرمایید