قیمت های زیر فقط برای امروز و برای خرید تعداد بالا بوده و در صورت خرید خورد و تعداد پایین شامل افزایش قیمت میشود.

 

 

 

 

 

7yadak.ir

 

 

فروشگاه یدکی

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٥٩٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABSعظام ٢٧٥٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر٤٠٥ خالى دوگانه سوز عظام ١٨٩٠٠٠٠٠ریال

 

سرسیلندر کامل٤٠٥ عظام ٢٩٣٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو پراید عظام٢٨٥٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون ٤٠٥ معمولى عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پیکان عظام ٨٤٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج٤٠٥ عظام ٩٣٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ساینا ٢١٥ عظام ١٠٧٥٠٠٠٠ریال

 

شاتون پراید عظام ٨٧٠٠٠٠ریال

 

شاتون٤٠٥ عظام ١٢٨٠٠٠٠ریال

 

شاتون روا عظام ١٤٨٠٠٠٠ریال

 

شاتون روا سال عظام ١٤٥٠٠٠٠ریال

 

صفحه کلاج٤٠٥ تک عظام ٤٩٠٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس ریو عظام ٢٧٥٠٠٠٠ریال

 

کمک تیبا عظام ٣٥٥٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور پراید ne در چهارسایز استاندارد بیست پنج .پنجاه و هفتاد پنج فقط وفقط ٣١٥٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور ٤٠٥ ne ٦٣٥٠٠٠٠ریال

 

اجناس سامفر رسید⚪️🔵🟡

 

فشنگى اب٤٠٥ سبز سامفر ٢٣٠٠٠٠ریال

 

فشنگى روغن٤٠٥ سامفر ٢٣٠٠٠٠ریال

 

فشنگى حرارتى پراید سامفر ١٦٥٠٠٠ریال

 

فشنگى هیدرولیک٢٠٦ سامفر ٧٤٠٠٠٠ریال

 

استپ ترمز٤٠٥ سامفر ١٤٠٠٠٠ریال

 

فشنگى روغن تیبا یورو٤ سامفر ٢١٠٠٠٠ریال

 

فشنگى اب٤٠٥ مشکی سامفر ٢٥٠٠٠٠ریال

 

سنسور دور موتور زیمنس سامفر ٨٥٠٠٠٠ریال

 

سنسور دور موتور ساژم سامفر ٨٠٠٠٠٠ریال

 

فشنگى دنده عقب٢٠٦ سامفر ٣٣٠٠٠٠ریال

 

فشنگى دنده عقب٤٠٥ سامفر ٢٩٩٠٠٠ریال

 

فشنگى اب سمند ملی طوسی سامفر ٣٨٥٠٠٠ریال

 

دسته راهنما سمند -٤٠٥ مه شکن دار سامفر ١٨٠٠٠٠٠ریال