سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید رایو

 

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید هامرد

 

۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۰ خار ساده پراید رایو

 

۲۵۲۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ABS پراید رایو

 

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ساده پراید تکنوکار

 

۲۲۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۴۰۵ رایو

 

۲۹۸۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۴۰۵ آلسافکو

 

۲۶۵۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۴ خار ABS ۴۰۵ رایو

 

۳۶۵۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۴ خار ABS ۴۰۵ وستا

 

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۳۴ خار ABS زانتیا رایو

 

۳۶۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۱ خار اتومات پراید رایو

 

۳۲۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۱ خار اتومات ABS پراید رایو

 

۳۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار STVN ABS ۲۰۶

 

۲۶۰۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس بلند ۲۰ خار ABS پراید رایو

 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس ۲۲ خار بلند ABS رایو

 

۴۹۵۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس ۲۲ خار کوتاه ABS رایو

 

۳۹۰۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل بلند پراید رایو

 

۶۲۰۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه پراید جعبه کاهی

 

۵۱۰۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه و بلند ۴۰۵ وستا

 

۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس بلند ۲۴ خار رایو

 

۵۳۶۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی پلوس کوتاه ۲۴ خار جاماکو

 

۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید فدرال

 

۵۵۰۰۰ ریال

 

 

 

پیچ و مهره شاطون پیکان

 

۵۵۰۰۰ ریال

 

 

 

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پیکان فدرال

 

۵۵۰۰۰ ریال

 

 

 

#بابا_پارت

 

 ترموستات ۷۸ درجه پیکان

 

۳۰۷۰۰۰ ریال

 

ترموستات ۸۲ درجه پیکان

 

۳۰۷۰۰۰ ریال

 

ترموستات ۷۵ درجه ۴۰۵

 

۳۲۳۰۰۰ ریال

 

ترموستات ۸۳ درجه ۴۰۵

 

۳۲۳۰۰۰ ریال

 

ترموستات ۷۶ درجه پراید

 

۳۰۷۰۰۰ ریال

 

ترموستات ۸۲ درجه پراید

 

۳۰۷۰۰۰ ریال

 

ترموستات ۸۳ درجه ۲۰۶

 

۴۶۵۰۰۰ ریال

 

 

 

تسمه ۱۰۷ OPTIBELT

 

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

 

تسمه ۸۹۰ بوش

 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

تسمه دینام پراید المسار ( ۹۰۰ )

 

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

تسمه دینام پراید المسار ( ۸۹۰ )

 

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه دینام پیکان المسار ( ۸۳۵ )

 

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

تسمه دینام نیسان المسار 

 

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

 

 

تسمه ۱۱۴ عظام

 

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

توپی چرخ جلو ۲۰۶ ATC

 

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

توپی چرخ جلو قدیم پراید هرینگتون

 

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

توپی سر کمک EF7

 

۷۰۵۰۰۰ ریال

 

 

 

تیغه برف پاک کن پراید هرینگتون

 

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

 

 

تیغه برف پاک کن پراید YGS

 

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

جعبه فرمان پراید ژنرال

 

۳۷۵۰۰۰۰ ریال

 

 

 

تیغه برف پاک کن ۴۰۵ MAX

 

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

 

 

تیغه برف پاک کن ژله ای ۴۰۵

 

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

جعبه فرمان پیکان طوس

 

۹۶۵۰۰۰۰ ریال

 

 

 

فیوز پیکان دلیتکس

 

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

 

 

چکمه ای بغل یاتاقان پیکان

 

۲۵۰۰۰ ریال

 

 

 

چکش برق پیکان فدرال

 

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

 

 

چهار شاخ فرمان بلند پراید طوس

 

۶۶۰۰۰۰ ریال

 

 

 

چکمه ای بغل یاتاقان ۴۰۵

 

۲۵۰۰۰ ریال

 

 

 

چهار شاخ فرمان کوتاه پراید طوس

 

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

 

 

چهار شاخ گاردان پیکان طوس

 

۶۹۵۰۰۰ ریال

 

 

 

هلالی کارتل پراید

 

۵۵۰۰۰ ریال

 

 

 

خار موشکی پیکان فدرال

 

۳۹۰۰۰ ریال

 

 

 

چهار شاخ فرمان آردی طوس

 

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

 

خار النگویی پیکان فدرال

 

۴۶۰۰۰ ریال

 

 

 

درب باک کوچک مشکی پیکان خانکو

 

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

 

 

درب باک بزرگ طوسی پیکان خانکو

 

۳۰۵۰۰۰ ریال

 

 

 

درب روغن پیکان افرا

 

۶۰۰۰۰ ریال

 

 

 

درب باک بزرگ مشکی پیکان خانکو

 

۳۰۵۰۰۰ ریال