پخش دیسک_و_صفحه و کیت کلاچ پراید پژو 

 

#پراید 

 

دیسک و صفحه پراید پلاس عظام ۶۴۵/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پراید عظام صادراتی ۷۴۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه آیسین پراید ۶۸۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه والئو آبی پراید ۷۸۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه دایکن پراید ۷۷۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه سوخت آما پراید ۵۰۵/۰۰۰

 

دیسک و صفحه شایان طرح سکو پراید ۵۲۵/۰۰۰

 

دیسک و صفحه شایان X100 پراید ۵۱۵/۰۰۰

 

دیسک و صفحه جهان کلاچ پراید ۵۴۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه سکو اصلی پراید ۶۷۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه سکو شرکت سایپا پراید ۱/۱۵۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه ایرانی شرکت سایپا ۶۰۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه کره ای شرکت سایپا ۹۵۰/۰۰۰۰

 

دیسک و صفحه ترک شرکت سایپا ۸۵۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه ۶فنر و پری دمپر پلاستکس پراید ۷۷۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پلاستکس پراید فنر دوبل ۶۲۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پراید کارن ۷۴۰/۰۰۰

 

پخش تخصصی انواع دیسک و صفحه 

 

دیسک و صفحه پژو pci عظام ۹۵۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو پلاس عظام ۱/۰۴۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو ۶فنر DS پری دمپر دیسک و صفحه پلاستکس ۹۷۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو مِک آرم ۱/۴۷۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو پری دمپر سوخت آما ۸۶۵/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو فنر دوبل سوخت آما ۸۹۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه سکو اصلی پژو ۱/۱۳۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه والئو آبی پری دمپر ۱/۵۳۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه والئو سبز اصلی لیبل هرینگتون ۱/۷۰۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو هرینگتون ۹۷۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه MWH پژو  

 

دیسک و صفحه پژو شرکتی ایساکو ۱/۱۳۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه دایکن با بلبرینگ SKF اصلی ۱/۵۶۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه آیسن پژو ۱/۳۵۰/۰۰۰

 

دیسک و صفحه پژو شاایان ۸۷۰/۰۰۰

 

سلام