یدکی

فروش ویژه یاتاقان ایران (قیمت هاى کاهشى🔻)

 

گروه پیکان

متحرک استاندارد پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال

متحرک١٠ پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٢٠ پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ پیکان ایران ١٢٥٠٠٠٠ریال

متحرک ١٠ روا ایران ١٣٥٠٠٠٠ریال

متحرک ٢٠ روا ایران ١٣٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پیکان ایران ٤٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ١٠ پیکان ایران ٤٠٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٢٠ پیکان ایران ٤٠٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ پیکان ایران ٤٠٠٠٠٠٠ریال

بوش میل سوپاپ پیکان ایران ٩٥٠٠٠٠ریال

بوش گژنپین روا ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

بوش گژنپین پیکان ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

 

گروه پراید

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد. پراید ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٢٥ پراید ایران ٢٤٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٥٠ پراید ایران ٢٧٠٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران ٤٥٠٠٠٠ریال

 

گروه٤٠٥-٢٠٦ - سمند ملى

متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران ١٩٩٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران ٤٤٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ ٤٠٥ ایران ٤١٠٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان ٤٠٥ ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد ٢٠٦ تیپ٢ ایران ١٦٥٠٠٠٠ریال

ثابت استاندارد ٢٠٦ تیپ٢ ایران ١٦٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٣٠ ٢٠٦ تیپ٢ ایران٤٨٠٠٠٠٠ریال

ثابت استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان ٢٠٦ ایران ٥٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ٥٠ سمند ملى ایران ٢٥٠٠٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان سمند ملی ایران ٥٠٠٠٠٠ریال

متحرک ٣٠ ٢٠٦ تیپ٥ ایران ٢٠٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پراید عظام فقط و فقط ٦٠٢٠٠٠٠ریال

 

کمک پراید عظام فقط و فقط ٢٨١٥٠٠٠ریال

(جلو و عقب موجود میباشد)

 

کیت کلاج ٤٠٥ عظام فقط و فقط ٩٢٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو٤٠٥ عظام فقط و فقط ٤٣٩٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پیکان عظام فقط و فقط ٨٣٥٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام فقط.و فقط ٢٣٧٥٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام فقط و فقط ٢٥٩٠٠٠٠ریال

 

پیستون پراید عظام تمامى سایز ها فقط ٢٥٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون روا تمامى سایز ها عظام فقط ٤٦٥٠٠٠٠ریال