لیست قیمت ۹۹/۱۱/۰۵ دیسک و صفحه 

 

PHC VALEO 

پراید ۷/۹۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ زانتیایی ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ﷼   

۲۰۶ تیپ ۵ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

 

SECO  

پراید اصلی ۷/۲۰۰/۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ﷼ 

ریو ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۴۰۵ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

G.TEXT LUK  

پراید ۵/۸۰۰/۰۰۰ ﷼

ساینا . کوئیک . تیبا جدید سایز ۲۱۵ 

                        ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

EXEDY  

 

پراید ۳ تیکه ۷/۸۰۰/۰۰۰ ﷼

پراید ۱ تیکه ۸/۰۰۰/۰۰۰۰ ﷼

تیبا ۲۰۰ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ﷼ 

پژو ۴۰۵ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

۲۰۶ تیپ ۵ _رانا ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

 

AISIN

پراید ۶/۳۰۰/۰۰۰ ﷼

 

PLASTEX 

 

پژو ۴۰۵ پری دمپر ۹/۳۰۰/۰۰۰ ﷼

۲۰۶ تیپ ۵ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

رانا ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

Harrington

زانتیا ۲۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

 

VALEO فرانسه سبز

 

پژو ۴۰۵ معمولی ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو زانتیایی ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

پژو ۱۸۰۰ جنیون ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ﷼

۲۰۶ تیپ ۵ ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

رانا سبز اصلی ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ ﷼

ال نود L90 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ﷼

 

دیسک و صفحه کامل S300 ARIO ZOTY

     ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ VALEO  

 

قیمت ها به صورت عمده و کارتونی میباشد 

 

بزرگترین مرکز پخش دیسک و صفحه 

 

VALEO . PHC VALEO . EXEDY . PLASTEX . LUK . SECO .

Harrington . AISIN . G.TEXT