آفتامات چراغ شیشه ای CBCO

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

 

آلترناتور ۴۰۵

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

آفتامات بوش ۴ فیش AMT

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

آلترناتور ۲۰۶

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

آفتامات دینام پیکان IMC

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

آفتامات دینام آردی HPC

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

اهرم ترمز دستی پیکان ایران مکانیک

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو پیکان BW

۶۲۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ ۱۱۷۴۹ دلیفر

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

اویل پمپ انژکتور پیکان اطلس

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ تسمه تایم ثابت ۲۰۶ تیپ ۵

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ تسمه تایم ساعتی ۲۰۶

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ ۶۰۰۶ دلیفر

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ تسمه تایم EF7 واسپور

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ جدید پراید هرینگتون

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پراید FLT

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ دلیفر

۱۲۸۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پیکان FLT

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پراید MWH

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ سر کمک ۴۰۵ SNR

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بوش شاطون پیکان IBBC

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بلبرینگ کلاچ پیکان هانتر

۱۲۷۰۰۰۰ ریال

 

 

بوش پایه کمک ۴۰۵

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

 

بوق پراید همت

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

 

بوق ۲۰۶ کیکر

۸۰۰۰۰۰ ریال

 

 

بوش شاطون روآ IBBC

۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن ۴۰۵

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

 

بوش طبق لندروری پیکان AMT

۳۵۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن انژکتور پیکان

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن پراید

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

 

پایه برف پاک کن کاربراتور پیکان

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

 

پایه دینام پیکان Y

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

 

مغزی پمپ بنزین پراید فرانتک

۱۵۳۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ شیشه شور بی سیم ۴۰۵ SMART

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ بنزین بیرون باک ۴۰۵ بوش

۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پولک آب پیکان اصفهان

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

 

پمپ ترمز با مخزن پیکان مستر

۳۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پولک آب پراید اصفهان

۴۹۰۰۰۰ ریال

 

 

پولک آب ۴۰۵ اصفهان

۳۶۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۶۵ HPC

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۶۶۵ CBCO

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۶۵ CBCO

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۶۸ رایکالتون

۱۴۲۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۷۵ HPC

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۶۶۵ OPTIBELT

۱۵۹۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۶۶۵ HPC

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۵۷۵ CBCO

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۸۳۵ نامیانگ

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۸۳۵ CBCO

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۰۴ OPTIBELT

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۸۸۵ OPTIBELT

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۳۴ OPTIBELT

۳۶۵۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۱۴ OPTIBELT

۱۸۸۰۰۰۰ ریال

 

 

تسمه ۱۰۷ CBCO

۸۵۰۰۰۰ ریال