یدکى خودرو 

99/11/23

تسمه تایم ef7 شرکتى کد ٠٩

قیمت : 4,900,000 ریال 

تسمه تایم ef7 رایکالتون

قیمت : 3,750,000 ریال

 

99/11/23

دنده میل سوپاپ پیکان ایرانى

قیمت : 370,000 ریال 

سوپاپ پیکان ساوه 

قیمت : 2,100,000 ریال 

بوش میل سوپاپ پیکان hpc

قیمت : 1,370,000 ریال

 

99/11/23

پیستون پیکان عظام 

قیمت : 4,500,000 ریال 

رینگ موتور پیکان ریک ژاپن

قیمت : 4,900,000 ریال 

سرسیلندر پیکان پارس 

قیمت : 8,200,000 ریال

 

99/11/23

کاسه نمد میل سوپاپ ef7 نمد دار 

قیمت : 1,150,000 ریال 

واشر در سوپاپ ef7 پیوند

قیمت : 1,160,000 ریال 

کوئل ef7 کروز

قیمت : 3,550,000 ریال

 

99/11/23

مقاومت فن ٢٠٦ شرکتى

قیمت : 260,000 ریال 

سه شاخه پلوس ٢١ خار ٢٠٦

قیمت : 720,000 ریال

 

99/11/23

واشر سرسیلندر تیپ پنج اورجینال

قیمت : 4,700,000 ریال 

واشر سرسیلندر تیپ دو اورجینال 

قیمت : 2,400,000 ریال 

واشر سرسیلندر زانتیا اورجینال 

قیمت : 5,500,000 ریال

 

99/11/23

پمپ هیدرولیک ٤٠٥ کره

قیمت : 10,100,000 ریال 

پمپ هیدرولیک ٢٠٦ کره

قیمت : 11,100,000 ریال

 

99/11/23

پنجه اى دسته موتور ٤٠٥

قیمت : 460,000 ریال 

پایه هرمى دسته موتور ٤٠٥

قیمت : 1,300,000 ریال

 

99/11/23

کوئل ٤٠٥ ساژم کروز

قیمت : 3,550,000 ریال 

کوئل ٤٠٥ ساژم ksu

قیمت : 2,750,000 ریال

 

99/11/23

هوزینگ آب ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 1,210,000 ریال 

سه شاخه ٢٢ خار ٤٠٥

قیمت : 760,000 ریال 

قیفى گریبکس ٤٠٥

قیمت : 310,000 ریال 

غلطک هرزگرد ٤٠٥ شرکتى ina

قیمت : 880,000 ریال

 

99/11/23

پیستون پراید عظام

قیمت : 2,450,000 ریال 

بوش شاطون روآ 

قیمت : 710,000 ریال

 

99/11/23

چسب حرارتى زیپر 

قیمت : 360,000 ریال 

رله فن کلاهدار دیناپارت

قیمت : 230,000 ریال

بلبرینگ وسط پلوس tk

قیمت : 250,000 ریال