فروشگاه 

سر سیلندر کامل ٤٠٥ دوگانه سوز عظام ٢٨٠٠٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر ٤٠٥ خالی دوگانه سوز عظام ١٨٤٠٠٠٠٠ریال

 

فروشگاه 

اجناس جدید دیناپارت با بهترین قیمت ها رسید

 

واتر پمپ پراید دیناپارت

 

میل سوپاپ پراید کاربراتور دیناپارت

 

میل سوپاپ پراید زیمنس دیناپارت

 

میل سوپاپ٤٠٥ دیناپارت

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان دیناپارت

 

موتور فن پراید دو دور دیناپارت

 

عایق حرارتى٤٠٥ دیناپارت

 

پمپ هیدرولیک فرمان ٤٠٥ دیناپارت

 

غلتک هرزگرد دینام ٤٠٥ دیناپارت

 

لوله فرعى اب پراید دیناپارت

 

بلبرینگ وسط پلوس٤٠٥ دیناپارت

 

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید دست کامل دیناپارت

 

بلبرینگ کلاج پراید دیناپارت

 

درب رادیاتور پراید دیناپارت

 

دسته موتور ١ پراید دیناپارت

 

دسته موتور ٢ پراید دیناپارت

 

رله فن پراید انژکتور دیناپارت

 

پولی میل لنگ٤٠٥ دیناپارت

 

واشر قالپاق٤٠٥دیناپارت

 

جعبه فیوز زیر باطری٤٠٥ دیناپارت

 

درب رادیاتور پیکان دیناپارت

 

دسته راهنما ٤٠٥ دیناپارت

 

دسته راهنما سمند دیناپارت

 

آفتامات دینام پراید انژکتور دیناپارت

 

پمپ ترمز پراید ABS دیناپارت

 

کارتل روغن پراید دیناپارت

 

رله فن ٢٠٦ سبز دیناپارت

 

بلبرینگ چرخ جلو پراید قدیم دیناپارت

 

تسمه تایم پراید دیناپارت

 

واتر پمپ پیکان دیناپارت

 

قاب تسمه تایم٤٠٥ پایین دیناپارت

 

رله زرد بخارى٤٠٥ دیناپارت

 

رله دوبل ٤٠٥ یوفو دیناپارت

 

استپ موتور پراید و پیکان فلزى دیناپارت با برند UNIX

 

باز هم سوپرایز ، باز هم افر ویژه بوش میل سوپاپ پیکان HPC ١٢٠٠٠٠٠ریال. بوش گژنپین روا HPC ٧٠٠٠٠٠ریال. 😍😍

توصیه میشود با هم خریدارى شود

 

اجناس سامفر رسید 🔵🟡⚪️

 

فشنگى آب اردى٣ فیش آبى سامفر٣٨٥٠٠٠ریال

 

فشنگى دنده عقب پیکان سامفر ٣١٠٠٠٠ریال

 

فشنگى اب٤٠٥ ابی سامفر ٢٢٠٠٠٠ریال

 

فشنگى حرارتى پراید سامفر ١٦٥٠٠٠ریال

 

فشنگى هیدرولیک ٢٠٦ سامفر ٧٤٠٠٠٠ریال

 

فشنگی دنده عقب٤٠٥ سامفر ٢٩٩٠٠٠ریال

 

سنسور دور موتور پراید زیمنس سامفر ٨٥٠٠٠٠ریال

 

فشنگى روغن سمند ملى سامفر ٢٤٠٠٠٠ریال

 

فشنگی روغن ٢٠٦ سامفر ٢٣٥٠٠٠ریال

 

فشنگى اب٤٠٥ سبز سامفر ٢٣٠٠٠٠ریال

 

فشنگى اب٢٠٦ سبز سامفر ٣١٠٠٠٠ریال

 

فشنگى اب٤٠٥ قهوه سامفر ٤٠٠٠٠٠ریال

 

سنسور دور موتور پراید ساژم سامفر ٨٠٠٠٠٠ریال

 

فشنگی روغن پیکان تک فیش سامفر ١٩٥٠٠٠ریال

 

فشنگی دنده عقب ٢٠٦ سامفر ٣٣٠٠٠٠ریال

 

فشنگى اب٤٠٥ مشکی سامفر ٢٥٠٠٠٠ریال

 

استپ ترمز٤٠٥سامفر ١٤٠٠٠٠ریال

 

فشنگی روغن تیبا سامفر ٢١٠٠٠٠ریال

 

فشنگی اب سمند ملی طوسی سامفر ٣٨٥٠٠٠ریال

 

دسته راهنما سمند سامفر ١٨٧٠٠٠٠ریال

 

شمع موتور تک پلاتین اکیوم فرانسه ٣٥٥٠٠٠ریال.

 

شمع موتور دو پلاتین اکیوم فرانسه ٣٧٥٠٠٠ریال

 

شمع موتور تک پلاتین NGK ٣٤٥٠٠٠ریال

 

شمع موتور ٢٠٦ تیپ٥ NGK ٥٨٠٠٠٠ریال

 

شمع موتور تک پلاتین سوزنى NGK ٥٦٥٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٣٢٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٥٦٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABSعظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

 

مشعلى گیربکس تیبا و پراید ٢٠ خار ABS عظام ٣٢٠٠٠٠٠ریال

 

سه شاخه پلوس پراید ٢٠ خار عظام ٦٠٠٠٠٠ریال

 

سه شاخه پلوس ٤٠٥ ٢٤ خار عظام ٨٦٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پراید عظام ٥٩٩٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٤٠٥ عظام ٩٠٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پیکان عظام ٨١٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ١١٩٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٢ عظام ١٠٥٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج روا سال عظام ٨٠٥٠٠٠٠ریال

(توجه :دیسک و صفحه با ٤٠٥ مشترک میباشد)

 

صفحه کلاج٤٠٥ تک عظام ٤٥٥٠٠٠٠ریال

 

صفحه کلاج پراید عظام ٢٦٠٠٠٠٠ریال

 

کمک پراید عظام ٢٧٥٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو ٤٠٥ عظام ٤٢٥٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو سمند عظام ٤٢٥٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو٢٠٦ عظام ٣٩٨٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو پیکان عظام ٤١٠٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب و جلو تیبا عظام ٣٤٧٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو ال٩٠ عظام ٣٩٥٠٠٠٠ریال

کمک عقب ال٩٠ عظام ٣٤٧٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب سمند عظام ٣٣٥٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ٤٠٥ عظام ٣٣٥٠٠٠٠ریال

 

واتر پمپ پراید عظام ١٦٤٠٠٠٠ریال

 

واتر پمپ٤٠٥ عظام ١٧٠٠٠٠٠ریال

 

میل لنگ پراید عظام ٥٣٥٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون ٤٠٥ جدید جاسوپاپ دار عظام ٥٨٥٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر پراید انژکتور عظام ١٣٣٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون سمند ملى تمام سایز ها عظام ٦٤٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون ٢٠٦ تیپ٥ تعمیری عظام ٦٩٥٠٠٠٠ریال

پیستون استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ عظام ٦٢٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون پراید تمام سایز ها عظام ٢٣٩٠٠٠٠ریال

 

پیستون روا تمام سایز ها عظام ٤٥٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون پیکان تمام سایز ها عظام ٤٤٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون تیبا تمام سایز ها عظام ٣٣٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون پراید یورو ٤ عظام ٣١٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون پراید قلبی عظام ٣١٠٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر کامل ٤٠٥ دوگانه سوز عظام ٢٨٠٠٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر ٤٠٥ خالی دوگانه سوز عظام ١٨٤٠٠٠٠٠ریال