فروشگاه یدک

درب سوپاپ٤٠٥ پلاستیکى ایده نگر ٢٦٥٠٠٠٠ریال

 

رینگ ریک تمام خودرو ها با بهترین قیمت ها رسید

 

رینگ موتور پیکان استاندارد ریک

 

رینگ موتور پیکان استاندارد ریک ٣٩٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور ٢٠ پیکان ریک ٤٢٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پیکان ٣٠ ریک ٤٨٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پیکان ٤٠ ریک ٤٨٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور٢٠٦ تیپ٢ ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور ٢٠٦ تیپ٥ استاندارد ریک ٤٧٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور ٢٠٦ تیپ٥ تعمیر اول ریک ٤٧٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور ٢٠٦ تیپ٥ تعمیر دوم ریک 

٤٧٥٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور سمند ملى استاندارد ریک ٥٢٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور سمند ملى تعمیر اول ریک ٥٢٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور سمند ملی تعمیر دوم ریک ٥٢٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور پراید استاندارد ریک٢٥٩٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید٢٥ ریک ٢٥٩٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید ٥٠ ریک ٢٥٩٠٠٠٠ریال

به صورت یک عدد یک عدد یک عدد 

یعنى تعداد مساوى فاکتور میگردد

رینگ موتور پراید ٧٥ ریک ٣٠٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور تیبا استاندارد تیبا ٣٦٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور تیبا تعمیر اول ٢٥ ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور تیبا تعمیر دوم ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور پراید استاندارد یورو٤ ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید یورو٤ تعمیر اول ٢٥ ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید یورو٤ تعمیر دوم ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال

 

رینگ موتور روا استاندارد ریک ٣٨٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور روا ٢٠ ریک ٣٨٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور روا ٣٠ ریک ٣٨٥٠٠٠٠ریال

به صورت ٢ عدد استاندارد

٢ عدد بیست

١ عدد سى فاکتور میگردد

 

بوش گژنپین پیکان ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

بوش گژنپین روا ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

بوش میل سوپاپ پیکان ایران ٩٧٠٠٠٠ریال

 

یاتاقان استاندارد پیکان ایران ٣١٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان پیکان ١٠ ایران٤١٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٠ پیکان ایران ٤١٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ پیکان ایران ٤١٠٠٠٠٠ریال

 

متحرک استاندارد روا ایران 

متحرک ١٠ روا ایران 

متحرک ٢٠ روا ایران 

متحرک ٣٠ روا ایران

١٣٥٠٠٠٠ریال

 

متحرک استاندارد پیکان ایران

متحرک ٢٠ پیکان ایران 

متحرک ٣٠ پیکان ایران

١٢٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پیکان ایران ٥٠٠٠٠٠ریال

 

یاتاقان پراید استاندارد ایران ١٨٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٥ پراید ایران ٢٤٠٠٠٠٠ریال

 

متحرک استاندارد پراید ایران ١٠٠٠٠٠٠ریال

متحرک ٢٥ پراید ایران ٩٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران ٣٩٠٠٠٠ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران ٣٩٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٣٠ ٤٠٥ ایران ٣٩٠٠٠٠ریال

 

ثابت ٣٠تکی ٤٠٥ ایران ١٨٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان ٤٠٥ ایران ٧٠٠٠٠٠ریال

 

ثابت استاندارد ٢٠٦ تیپ٢ ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد ٢٠٦ تیپ٢ ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

ثابت استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

متحرک استاندارد ٢٠٦ تیپ٥ ایران ١٧٥٠٠٠٠ریال

 

اجناس سامفر با تخفیف ٣ درصد نسبت به لیست شرکت رسید

 

فشنگی آب ۴۰۵ مشکی سامفر ۲۵۰۰۰۰ریال

 

فشنگی روغن ۴۰۵ سامفر ۲۳۰۰۰۰ ریال

 

فشنگی روغن ۲۰۶ سامفر ۲۳۵۰۰۰ ریال

 

فشنگی روغن پراید سامفر ۲۱۰۰۰۰ ریال

 

کمک پراید عظام فقط و فقط و فقط و فقط ٢٧١٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پراید عظام ٥٩٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پیکان عظام ٨٠٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج٤٠٥ عظام ٨٩٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ١١٧٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٢ عظام ١٠٣٥٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون ٤٠٥ جدید عظام ٥٨٥٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون ٤٠٥ معمولی عظام ٥٨٥٠٠٠٠ریال

 

کمک پراید عظام ٢٧١٠٠٠٠ریال

😍

 

سه شاخه پلوس پراید ٢٠ خار عظام ٦٠٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر پراید انژکتور عظام ١٣٣٠٠٠٠٠ریال

 

اتومات استارت ٤٠٥ معمولى عظام ١٤٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو ٤٠٥ عظام ٤٢٥٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب٤٠٥ عظام ٣٣٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو ال٩٠ عظام ٣٩٥٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ال٩٠ عظام ٣٤٧٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو پیکان عظام ٤١٠٠٠٠٠ریال

 

جعبه فرمان پراید MBC فقط ٣٩٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج تیبا ٢٠٠ عظام ٩٥٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون روا تمام سایز ها عظام ٤٥٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون پیکان تمام سایز ها عظام ٤٤٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون پراید تمام سایز ها عظام ٢٣٩٠٠٠٠ریال

 

تیغه برف پاکن پراید عظام ٣٨٨٠٠٠ریال

 

کمک عقب ٢٠٦ عظام ٣٤٧٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس ٤٠٥ ٢٢ خار وسط عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

 

سر سیلندر کامل ٤٠٥ عظام ٢٨٠٠٠٠٠٠ریال

 

سرسیلندر ٤٠٥ خالی عظام ١٨٤٠٠٠٠٠ریال

 

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٢٠٠٠٠٠ریال

 

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٣٢٠٠٠٠٠ریال

 

کمک تیبا عظام ٣٤٧٠٠٠٠ریال

 

صفحه کلاج پراید عظام ٢٦٠٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ ژامبون ٢٠٦ عظام ١٢٠٠٠٠٠ریال هر دست

 

کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام ١١٥٠٠٠٠ریال

 

کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام ١٠٥٠٠٠٠ریال

 

سه شاخه پلوس ٤٠٥ ٢٤ خار عظام ٨٦٠٠٠٠ریال

 

تیغه برف پاکن ٤٠٥ کامل عظام ٧٤٥٠٠٠ریال

 

مشعلی گیربکس٢٠٦ ٢٢ خار بلند عظام ٥٢٥٠٠٠٠ریال

 

مشعلی گیربکس٤٠٥ ٢٤ خار بلند عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

 

پیستون ٢٠٦ تیپ٥ تعمیر اول با رینگ عظام ٨٣٠٠٠٠٠ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو پراید ١٤١ عظام ١١٥٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٣٢٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٥٧٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس٢٠٦ ٢١ خار ABS عظام ٤٢٠٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس ٢٠٦ ٢٢ خار ABS عظام ٢٩٥٠٠٠٠ریال