گلگیر جلو ۱۳۲ 

۲۷۷۰۰۰

 

گلگیر جلو صبا 

۲۸۷۰۰۰

 

درب بار وانت قیمت 

۵۸۵۰۰۰

درب جلو چپ راست 

۱۵۳۰۰۰۰

 

درب عقب چپ راست

۱۴۸۰۰۰۰

 

درب صندوق صبا 

۸۷۰۰۰۰

 

در صندوق ۱۳۲ 

۸۶۵۰۰۰

 

در موتور ۱۳۲ 

۸۶۰۰۰۰

 

در موتور صبا 

۸۷۰۰۰۰

 

در موتور ساینا 

۸۹۰۰۰۰

 

در موتور تیبا 

۱۲۹۰۰۰۰

 

سفارش دایرکت✅